ფინანსური ანგარიშები

  წლიური ანგარიშები

  აუდიტორული ფინანსური დასკვნები

აუდიტორული დასკვნა 2015 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2014 წლის 31-დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2013 წლის 31-დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2012 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2011 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2010 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2009 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2008 წლის 31 დეკემბერი

  კვარტალური ფინანსური ანგარიშგებები

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2017 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის დეკემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის სექტემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიში, 2015 წლის სექტემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიში 2015 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიში 2015 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშები, 2014 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2014 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2013 წლის დეკემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2013 წლის სექტემბერი

  აქციონერის მიერ ბანკისგან მიღებული შემოსავალი


 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი