საბავშვო ანაბარი

დაიწყეთ დაზოგვა ბავშვის უკეთესი მომავლისათვის და მიიღეთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი!

საბავშვო ანაბრის პირობები

ვალუტა: GEL/USD/EUR;

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი: GEL 11.50% , USD 5.50%, EUR 3.5%.

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: GEL 11.50% , USD 5.50%, EUR 3.5%.

ანაბრის მინიმალური ვადა: 2 წელი.

*ანაბრის გახსნა შესაძლებელია მაქსიმუმ 16 წლის პირისათვის.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებული დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში 216 თვით და არ ახდენს მომდევნო თვეებში თანხის შეტანას დეპოზიტზე

ანაბრის მაქსიმალური ვადა: ბავშვის სრულწლოვანებამდე.

მინიმალური შენატანი: 10 GEL/USD/EUR;

მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი;

ანაბარზე თანხის დამატება: შეუზღუდავი.

სარგებლის დარიცხვა: ყოველწლიური.

საბავშვო ანაბრის უპირატესობები

  • ანაბარზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ოდენობით;
  • ყოველთვიური დამატებით შენატანების ოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან;
  • ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის და ნაღდი სახით შეტანილი თანხის განაღდება ფინკა ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში უფასოა.
  • ყოველწლიურად დარიცხული სარგებელი ემატება ანაბრის ძირითად თანხას.

როგორ გავხსნათ საბავშვო ანაბარი

ანაბრის გასახსნელად გთხოვთ, ეწვიოთ ფინკა ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • ბავშვის დაბადების მოწმობის დედანი

ვის შეუძლია გახსნას ანაბარი

ანაბრის გახსნა შეუძლია ბავშვის მშობელს, მეურვეს ან ნებისმიერ მესამე პირს, როგორც საქართველოს, ასევე – უცხო ქვეყნის მოქალაქეს.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

Child Deposit Calculator
Deposit Amount
Monthly Deposit
  
Duration
For more Information, please contact us: *4949 or 2244949
 
 
FINCA Bank Georgia is part of the FINCA Impact Finance Network, a group of 21 microfinance and financial institutions that provides socially responsible financial services and enables low-income entrepreneurs and small business owners to invest in the future. FINCA Bank is a joint-stock company (R/N.: 205235262), operating under the laws of Georgia and in accordance with August 6, 2013, #590 decree of the National Bank of Georgia.©2015 FINCA Bank Georgia
©2018 FINCA Bank Georgia
Legal Notice | Customer Protection | USA Patriot Act | Bonds Prospectus