ბიზნეს ოვერდრაფტი

ისარგებლოთ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტით! ბიზნეს ოვერდრაფტით სარგებლობის ვადის განმავლობაში შესაძლებლობა გეძლევათ მრავალჯერადად დაფაროთ და კვლავ ისარგებლოთ ოვერდრაფტით

 • ვაჭრობა;
 • მომსახურეობა;
 • წარმოება;
 • სოფლის მეურნეობა.

შენიშვნა: ბიზნეს ოვერდრაფტი არ გაიცემა ასიმეტრიული, საშეღავათო და ნულოვანი საშეღავათო სესხის მქონე პირებზე.

ბიზნეს ოვერდრაფტი შესაძლებელია:

 • გაანაღდოთ, როგორც ბანკომატებიდან, ასევე ფინკა ბანკის სალაროებიდან.
 • შეასრულოთ გადახდის / განაღდების ოპერაციები პოს ტერმინალებში.

ბიზნეს ოვერდრაფტის ძირითადი პირობები

 • ახალი მსესხებლებისთვის ბიზნეს ოვერდრაფტის დამტკიცება ხდება ბიზნეს სესხის დამტკიცების მომენტში
 • თუ უკვე ხართ ფინკა ბანკის მსესხებელი, ბიზნეს ოვერდრაფტის დამტკიცება შესაძლებელია როგორც ახალი სესხის დამტკიცების დროს, ასევე, თქვენი სურვილის მიხედვით, ნებისმიერ დროს, ბიზნეს სესხის მოქმედების პერიოდში
 • ბიზნეს ოვერდრაფტის უზრუნველყოფა არ მოითხოვება.

ბიზნეს ოვერდრაფტის ვალუტა

 • აშშ დოლარში დამტკიცებული სესხის შემთხვევაში – ლარი, აშშ დოლარი
 • ლარში დამტკიცებული სესხის შემთხვევაში – ლარი

ოვერდრაფტის მოცულობა*

 • მინიმალური: 100 ლარი/აშშ დოლარი;
 • მაქსიმალური: 6000 ლარი, 3000 აშშ დოლარი.

ბიზნეს ოვერდრაფტის მოქმედების ვადა

 • ბოლოს გაცემული სესხის ვადას დამატებული 1 თვე.

ბიზნეს ოვერდრაფტის დამტკიცება/გაცემის საკომისიო

 • ოვერდრაფტის თანხის ფინკა ბანკის სალაროდან გატანის შემთხვევაში, ანგარიშიდან ჩამოგეჭრებათ თანხის გატანის საკომისიო ბანკში დადგენილი ტარიფების მიხედვით.
 • ოვერდრაფტის ბარათით განაღდების შემთხვევაში იმოქმედებს ბარათით მომსახურების ტარიფები.

*ფიზიკური პირებისთვის 100 000 ლარამდე სესხი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი