შეღავათიანი აგროკრედიტი

ფინკა ბანკი გთავაზობთ შეღავათიან აგროკრედიტს როგორც მექანიზაციის ქვეკომპონენტის, ასევე ძირითადი საშუალებების დასაფინანსებლად.

პირობები
თანხა

  • 7,000-დან 150,000 ლარამდე (მექანიზაციის ქვეკომპონენტი)
  • 20,000-დან 250,000 (ძირითადი საშუალებები)

ვადა

  • მექანიზაციის ქვეკომპონენტისათვის 60 თვემდე (48 თვე თანადაფინანსებით)
  • ძირითადი საშუალებებისათვის 60 თვემდე (48 თვე თანადაფინანსებით)

ვის შეუძლია შეღავათიანი აგროკრედიტით სარგებლობა
საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც აქვს სტაბილური შემოსავლის წყარო და მიზანი განავითაროს სოფლის მეურეობა.

მექანიზაციის ქვეკომპონენტის აგროკრედიტის მიზნობრიობა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის ან/და იმპლემენტის (აგრეგატის) შესყიდვა

გადამამუშავებელი საწარმოები:
• ხორცის, თევზისა და რძის გადამუშავება;
• ალკოჰოლური სასმელების წარმოება;
• ჩაის წარმოება და/ან დაფასოება;
• ხილის, ბოსტნეულისა და კენკროვნების გადამუშავება;
• კაკლისა და თხილის გადამუშავება;
• მატყლის, ტყავისა და ბეწვეულის წარმოება;
• მცენარეული ცხიმებისა (ზეთის, მარგარინის, ერბოს) და ხალვის წარმოება;
• ეთერზეთებისა და სუნელების წარმოება;
• სასაკლაოს მოწყობა;
• მეფუტკრეობის პროდუქციის გადამუშავება
• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველებისა და თევზების საკვების წარმოება;
• ორგანული სასუქის წარმოება;
• მაკარონის ნაწარმის წარმოება.

ინფრასტრუქტურული საწარმოები:
• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი საწყობები;
• მარცვლეულის საშრობები;
• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესაფუთი მასალების წარმოება, გარდა ქაღალდის შესაფუთი მასალის წარმოებისა;
• ალკოჰოლური სასმელებისთვის მუხის კასრების წარმოება;
• ქვევრების წარმოება ღვინისთვის;

პირველადი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები:
• მეცხოველეობის ფერმა (მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის შემთხვევაში, სესხის გაცემა უნდა მოხდეს „ფერმის კრიტერიუმების“ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, რომელსაც შეიმუშავებს სააგენტო სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან ერთად და რომელიც განთავსდება სააგენტოს ვებგვერდზე http://rda.ge/rules);
• მეფრინველეობის ფერმა
• ფრინველის საჩეკი მეურნეობა;
• ძვირფასბეწვიანი ცხოველების ფერმა;
• სათბურები და სხვა დახურული გრუნტის წარმოება;
• თევზის წარმოება;
• მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება (გარდა ფუტკრის ოჯახების და სკების შეძენისა);
• უხერხემლო მუცელფეხებიანი ცხოველების წარმოება.

შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგი სახის სასოფლო-სამეურნეო მიმართულების საქმიანობა:
• არსებული შენობების, სათბურების, თევზის ავზებისა და ტბორების მოწყობა, რემონტი;
• ახალი შენობების, სათბურების, თევზის ავზების და ტბორების აშენება, მოწყობა, რემონტი;
• ტექნოლოგიური ხაზების, კლიმატის შემქმნელი ტექნიკისა და აპარატურის, გაყინვის დანადგარების, დენის გენერატორის, საწველი აპარატურის, საკვების მოსამზადებელი დანადგარებისა და სხვა შეძენა, მონტაჟი, რემონტი;
• შესანახი კამერების, სტელაჟების, ცისტერნების და შენახვის სხვა ტექნოლოგიური აღჭურვილობების შეძენა, მონტაჟი, რემონტი;
• წყლის ჭაბურღილის მოწყობა, წყლის, ელ. ენერგიისა და ბუნებრივი აირის მოწოდების წყაროებზე და კანალიზაციაზე მიერთება, განახლებადი ენერგიის წყაროების შეძენა, მონტაჟი, მოწყობა;

შემდეგი შესაფუთი მასალების წარმოება:
• ბოსტნეულის, ხილისა და კენკრის შესანახი და გადასაადგილებელი ხის და პლასტმასის ყუთები;
• ალკოჰოლური სასმელების ჩამოსასხმელი მინისა და თიხის ბოთლები, საცობები;
• საკონსერვო და გადამამუშავებელი საწარმოების პროდუქციისთვის მინის, თუნუქის და პლასტმასის ტარა, ხუფები;
• საწარმოს ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სპეც-ტექნიკისა და მისაბმელების (მტვირთავის, ნაკელის გამტანის, საკვების შემრევ-მიმწოდებლისა და სხვა) შეძენა, რემონტი;
• მხოლოდ დადგენილი ჯიშების მერძეული/მეხორცული ან/და კომბინირებული (მერძეულ/მეხორცული) მაღალპროდუქტიული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის – სანაშენე დეკეულის ან/და მაკე უშობელი ფურების შეძენა, როგორც იმპორტის გზით, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშების ჩამონათვალს და შესყიდვის წესს გასაზღვრავს სააგენტო სსიპ “სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან” ერთად, რომელიც განთავსდება სააგენტოს ვებგვერდზე http://rda.ge/rules). მაღალპროდუქტიული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საქართველოში შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ განსაზღვრული სანაშენე მეურნეობებიდან. სანაშენე მეურნეობების სიას განსაზღვრავს სსიპ – სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი;
• ფრინველის, კურდღლის, ბოცვრის, თევზის, თხის და ღორის შეძენა;
• არსებული მრავალწლოვანი კულტურების ბაღების ზვრების, პლანტაციების რემონტი/აღდგენა, კერძოდ:
• ვაზის საღვინე, საქიშმიშე და სუფრის ჯიშები (გარდა რქაწითელის ჯიშის ვაზის);
• ხილის კურკოვანი და თესლოვანი ჯიშები;
• კაკლოვანი კულტურები;
• კენკროვანი კულტურები;
• ციტრუსოვნები და სხვა სუბტროპიკული კულტურები;
• ჩაი, დაფნა და სხვა ტექნიკური კულტურები;
• მრავალწლოვანი ყვავილები;
• მერქნის მომცემი და სწრაფად მზარდი მცენარეების სახეობები;
• საჩითილეებისა და სანერგეების მოწყობა (გარდა რქაწითელის ჯიშის ვაზის);
• სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების მოწყობა (გარდა რქაწითელის ჯიშის ვაზისთვის);
• მრავალწლიანი ნარგავების საყრდენი სისტემების (მავთული, ბოძები) და დამცავი ბადეების რემონტი, მოწყობა (გარდა რქაწითელის ჯიშის ვაზისთვის);
• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტისთვის ღობის რემონტი, მოწყობა (ბოძები, მავთული, ეკალ-მავთული, მავთულის ბადე, ელექტრო ღობე) (გარდა რქაწითელის ჯიშის ვაზისთვის);
• მეცხოველეობისათვისა და მემცენარეობისთვის სხვადასხვა სახის ინვენტარის შეძენა.
• აუდიტორული დასკვნის საფასური, არაუმეტეს სესხის მოცულობის 1%-სა, მაგრამ არაუმეტეს 15 000 ლარისა.

• მიწის შეძენა;
• არსებული სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობების, სათბურების და სხვა შეძენა;
• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის (ტრაქტორის, კომბაინისა და სხვა), ასევე იმპლემენტების (გუთნის, ფარცხის, სათესის, სასუქის შემტანისა და სხვა) რემონტი;
• სატრანსპორტო (გარდა სპეცტექნიკისა და მისაბმელებისა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და იმპლემენტისა), მფრინავი და მცურავი საშუალებების შესყიდვა, რემონტი;
• მხოლოდ საოფისე ფართის მშენებლობა, რემონტი, აღჭურვა;
• სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს წილ(ებ)ის შეძენა.
შეავსეთ განაცხადი

შეღავათიანი აგროკრედიტით სარგებლობისთვის  შეგიძლიათ ეწვიოთ ფინკას ბანკის სერვის ცენტრებს საქართველოს 32 ქალაქში, შეავსოთ ელექტრონული განაცხადი აქ ან დაგვირეკოთ *4949.