პაკეტური შეთავაზება საუკეთესო საშუალებაა ერთდროულად რამდენიმე საბანკო პროდუქტითა და მომსახურებით სარგებლობისათვის. ისარგებლეთ „ონლაინ“ პაკეტური შეთავაზებით და მიიღეთ წვდომა სრულ საბანკო მომსახურებაზე მომგებიან ფასად – გადაიხადეთ ერთის საფასური რამდენიმე მომსახურების ნაცვლად და მართეთ თქვენი ანგარიშები დისტანციურად

პაკეტური შეთავაზების საშუალებით შეძლებთ შემდეგი საბანკო მომსახურებით სარგებლობას:

  • VISA ELECTRON ან VISA CLASSIC ბარათი
  • ინტერნეტ ბანკინგი
  • ტელეფონ ბანკინგი
  • ავტომატური დავალება

შენიშვნა:

პაკეტის მომსახურების საკომისიოს პირველი გადახდა ხორციელდება დარეგისტრირებისას, ხოლო ყოველი შემდგომი გადახდა-მომდევნო თვიდან, ყოველთვიურად.
ნაშთის (მათ შორის ოვერდრაფტის) არსებობის შემთხვევაში, მომსახურების საკომისიოს ჩამოწერა ხორციელდება კლიენტის ნებისმიერი ანგარიშიდან (გარდა საანაბრე ანგარიშისა).
*მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე არ მოითხოვება