ფინკა ბანკის მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში არის ანგარიში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ ნებისმიერი სახის ოპერაცია და მასზე არსებული თანხა პლასტიკური ბარათის მეშვეობით განკარგოთ.

მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიშის საშუალებით შესაძლებელია შემდეგი საბანკო ოპერაციების განხორციელება:

  • ანგარიშის გახსნა GEL/USD/EUR ვალუტაში
  • ანგარიშზე არსებული თანხის შეუზღუდავად განკარგვა

შენიშვნა:

* მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა უფასოა და შესაძლებელია მხოლოდ პაკეტური შეთავაზების შეძენის შემთხვევაში.

**ანგარიშის გასახსნელად მინიმალური პირველადი შენატანი და მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება.

***მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიშით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს.

საბანკო მომსახურების სტანდარტული ტარიფები