თუ გსურთ დანაზოგის გადადება კონკრეტული პერიოდით და უფრო მეტი საპროცენტო სარგებელის მიღება, ვადიანი დეპოზიტი „მეტი სარგებელი“ საუკეთესო არჩევანია.

დეპოზიტის პირობები

ვალუტა:  ლარი
ვადა: 12-დან 24 თვემდე
მინიმალური შენატანი: 100 GEL
მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი

  • დეპოზიტის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ იურიდიულ ან სრულწლოვან ფიზიკურ პირს;
  • დეპოზიტარი შესაძლოა იყოს როგორც საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქე.

სტანდარტული ვადიანი დეპოზიტისგან განსხვავებით ვადიანი დეპოზიტი„მეტი სარგებელი“ არის ე.წ. გამოუთხოვადი ტიპის დეპოზიტი, რომელსაც გააჩნია ვადა და ამ ვადის განმავლობაში კლიენტს არ აქვს ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის და თანხის გატანის უფლება.

ამ ტიპის დეპოზიტზე განთავსებულ თანხას ერიცხება დეპოზიტის ვადის შესაბამისი ფიქსირებული, მაღალი საპროცენტო სარგებელი, რომლის გატანა კლიენტს შეუძლია ყოველთვიურად, ან პერიოდის/ვადის ბოლოს.

დეპოზიტის უპირატესობები

  • დეპოზიტს ერიცხება ფიქსირებული, მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • დეპოზიტის ანგარიშის გახსნა უფასოა
  • დეპოზიტის მომსახურება უფასოა
  • თანხის გადატანა დეპოზიტის ანგარიშიდან მიმდინარე/მულტისავალუტო ანგარიშზე უფასოა
ვადა
თვე
საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ლარი – ნომინალური/ეფექტური

საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში

ლარი – ნომინალური/ეფექტური

12 12.55% / 12.43% 11.95% /12.63%
15 12.55% / 12.25% 11.95% /12.63%
18 12.55% / 12.07% 11.95% /12.63%
21 12.55% / 11.90% 11.95% /12.63%
24 13.50% / 12.69% 12.35% /13.07%

შენიშვნა #1: საპროცენტო სარგებელის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებული დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში.

შენიშვნა #2: საპროცენტო სარგებელის ანაბრის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებული დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში.

ვადა
თვე
საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ლარი – ნომინალური/ეფექტური

საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში

ლარი – ნომინალური/ეფექტური

12 12.55% / 12.43% 11.95% /12.63%
15 12.55% / 12.25% 11.95% /12.63%
18 12.55% / 12.07% 11.95% /12.63%
21 12.55% / 11.90% 11.95% /12.63%
24 13.50% / 12.69% 12.35% /13.07%

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge“.

ვადიანი დეპოზიტი - მეტი სარგებელი

(12-დან 24 თვემდე)

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

ვადიანი დეპოზიტი - მეტი სარგებელი

(12-დან 24 თვემდე)

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.