ისარგებლოთ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტით! ბიზნეს ოვერდრაფტით სარგებლობის ვადის განმავლობაში შესაძლებლობა გეძლევათ მრავალჯერადად დაფაროთ და კვლავ ისარგებლოთ ოვერდრაფტით

 • ვაჭრობა;
 • მომსახურეობა;
 • წარმოება;
 • სოფლის მეურნეობა.

შენიშვნა: ბიზნეს ოვერდრაფტი არ გაიცემა ასიმეტრიული, საშეღავათო და ნულოვანი საშეღავათო სესხის მქონე პირებზე.

ბიზნეს ოვერდრაფტი შესაძლებელია:

 • გაანაღდოთ, როგორც ბანკომატებიდან, ასევე ფინკა ბანკის სალაროებიდან;
 • შეასრულოთ გადახდის / განაღდების ოპერაციები პოს ტერმინალებში.

ბიზნეს ოვერდრაფტის ძირითადი პირობები

 • ახალი მსესხებლებისთვის ბიზნეს ოვერდრაფტის დამტკიცება ხდება ბიზნეს სესხის დამტკიცების მომენტში;
 • თუ უკვე ხართ ფინკა ბანკის მსესხებელი, ბიზნეს ოვერდრაფტის დამტკიცება შესაძლებელია როგორც ახალი სესხის დამტკიცების დროს, ასევე, თქვენი სურვილის მიხედვით, ნებისმიერ დროს, ბიზნეს სესხის მოქმედების პერიოდში;
 • ბიზნეს ოვერდრაფტის უზრუნველყოფა არ მოითხოვება.

ბიზნეს ოვერდრაფტის ვალუტა

 • აშშ დოლარში დამტკიცებული სესხის შემთხვევაში – ლარი, აშშ დოლარი;
 • ლარში დამტკიცებული სესხის შემთხვევაში – ლარი.

ოვერდრაფტის მოცულობა*

 • მინიმალური: 100 ლარი/აშშ დოლარი;
 • მაქსიმალური: 6000 ლარი, 3000 აშშ დოლარი.

ბიზნეს ოვერდრაფტის მოქმედების ვადა

 • ბოლოს გაცემული სესხის ვადას დამატებული 1 თვე.

ბიზნეს ოვერდრაფტის დამტკიცება/გაცემის საკომისიო

 • ოვერდრაფტის თანხის ფინკა ბანკის სალაროდან გატანის შემთხვევაში, ანგარიშიდან ჩამოგეჭრებათ თანხის გატანის საკომისიო ბანკში დადგენილი ტარიფების მიხედვით;
 • ოვერდრაფტის ბარათით განაღდების შემთხვევაში იმოქმედებს ბარათით მომსახურების ტარიფები.

*ფიზიკური პირებისთვის 100 000 ლარამდე სესხი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.