ფინკა ბანკისათვის მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, მომსახურებაში არსებული ხარვეზების დროული გამოვლენა და მომხმარებელთა პრეტენზიების ეფექტური მოგვარება.

ფინკა ბანკის მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს დააფიქსიროს პრეტენზია წერილობითი, ზეპირი ან ელექტრონული ფორმით.

  • წერილობითი პრეტენზიის სტანდარტული ფორმა განთავსებულია ფინკა ბანკის ყველა სერვის ცენტრში;
  • ზეპირი პრეტენზიის დაფიქსირება შესაძლებელია ბანკის ცხელი ხაზის მეშვეობით (224 49 49. *4949);
  • ელექტრონული პრეტენზიის ფორმა იხილეთ ქვემოთ.

ელექტრონული ფორმით პრეტენზის ფორმის გაგზავნა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: customer@finca.ge.

პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადაა 20 (ოცი) კალენდარული დღე ბანკის მიერ პრეტენზიის  მიღების მომენტიდან.

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, კლიენტს ეცნობება  კომუნიკაციის წინასწარ შეთანხმებული ფორმით (წერილობითი, ელექტრონული ზეპირი ან სხვა).

პრეტენზიის განხილვის პროცედურასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფინკა ბანკის ცხელ ხაზზე: 224 4949 ან *4949.

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე – www.nbg.gov.ge/consumerprotection და ცხელ ხაზზე – 032 240 64 06.