ძვირფასო მომხმარებლებო, გაცნობებთ, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 2020 წლის 1 სექტემბრიდან განხორციელებული ცვლილებები, ბავშვის საკუთრებაში არსებულ 1000 ლარზე (ან მის ეკვივალენტზე უცხოურ ვალუტაში) მეტი ღირებულების მოძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით, არ ვრცელდება საბავშვო ანაბრებზე.