ფინანსური ანგარიშები

  წლიური ანგარიშები

  აუდიტორული ფინანსური დასკვნები

აუდიტორული დასკვნა 2017 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2016 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2015 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2014 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2013 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2012 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2011 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2010 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2009 წლის 31 დეკემბერი

აუდიტორული დასკვნა 2008 წლის 31 დეკემბერი

  კვარტალური ფინანსური ანგარიშგებები

კვარტლური ფინანსური ანგარიშგება, 2018 წლის ივნისი

კვარტლური ფინანსური ანგარიშგება, 2018 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2017 წლის დეკემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2017 წლის სექტემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2017 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2017 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის დეკემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის სექტემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2016 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიში, 2015 წლის სექტემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიში 2015 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიში 2015 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშები, 2014 წლის ივნისი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2014 წლის მარტი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2013 წლის დეკემბერი

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება, 2013 წლის სექტემბერი

  აქციონერის მიერ ბანკისგან მიღებული შემოსავალი

  პილარ 3-ის წლიური ანგარიში


 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი