მომხმარებლის დაცვა

ფინკა ბანკისათვის მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, მომსახურებაში არსებული ხარვეზების დროული გამოვლენა და მომხმარებელთა პრეტენზიების ეფექტური მოგვარება.

ფინკა ბანკის მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს დააფიქსიროს პრეტენზია წერილობითი, ზეპირი ან ელექტრონული ფორმით.

  • წერილობითი პრეტენზიის სტანდარტული ფორმა განთავსებულია ფინკა ბანკის ყველა სერვის ცენტრში;
  • ზეპირი პრეტენზიის დაფიქსირება შესაძლებელია ბანკის ცხელი ხაზის მეშვეობით (224 49 49. *4949);
  • ელექტრონული პრეტენზიის ფორმა იხილეთ ქვემოთ.

ელექტრონული ფორმით პრეტენზის ფორმის გაგზავნა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: customer@nullfinca.ge.

პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადაა 20 (ოცი) კალენდარული დღე ბანკის მიერ პრეტენზიის  მიღების მომენტიდან.

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, კლიენტს ეცნობება  კომუნიკაციის წინასწარ შეთანხმებული ფორმით (წერილობითი, ელექტრონული ზეპირი ან სხვა).

პრეტენზიის განხილვის პროცედურასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფინკა ბანკის ცხელ ხაზზე: 224 4949 ან *4949.

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე – www.nbg.gov.ge/consumerprotection და ცხელ ხაზზე – 032 240 64 06.

პრეტენზიის ფორმა

  • გთხოვთ, მიუთითოთ 11ნიშნა პირადი ნომერი
  • გთხოვთ, მიუთითოთ ფაქტობრივი მისამართი
  • გთხოვთ, მონიშნოთ კომუნიკაციის არხი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ პასუხს თქვენს პრეტენზიასთან დაკავშირებით.
 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი